Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Credit Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/04/2018)
187,81 USD
Stéphane  MAYOR–LU1080015420–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015420–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
187,81 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/04/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/04/2018)
187,81 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt voornamelijk in effecten van bedrijven uit opkomende kapitaalmarkten, met een beperkte positie in staatsschuld. Zijn activa omvatten zowel effecten van beleggingskwaliteit als effecten onder beleggingskwaliteit. Het fonds streeft ernaar een aanzienlijk totaalrendement te boeken dat hoger ligt dan opbrengsten van benchmarks met dezelfde duration.

+ -

Commentaar 29/03/2018

De bedrijfsobligaties op de opkomende markten gingen voor de tweede maand op rij licht achteruit. De maand maart werd gekenmerkt door de volatiliteit op de rentemarkten in de Verenigde Staten, zonder dat er zich een duidelijke trend aftekent. De rentevoeten zijn echter met circa 10 basispunten gedaald tijdens de periode. De rentevoeten van opkomende obligaties maakten de tegenovergestelde beweging. De rentespreads van het bedrijfsobligatiesegment zijn tijdens de periode dan ook met circa 20 basispunten verbreed. Deze ontwikkeling weerspiegelt het marktsentiment, dat fragieler is geworden. Op de kredietmarkten behaalden de emittenten van hoogrentende uitgiften iets minder goede resultaten dan hun tegenhangers van beleggingskwaliteit. De verschillende regio's boekten allemaal licht negatieve rendementen. Europa en Afrika lieten de slechtste resultaten optekenen tijdens de periode en daalden ongeveer een half procent. Van de belangrijkste landen waaraan wij een blootstelling hebben verworven, bood Oekraïne, dat de maand afsloot met positieve cijfers, goed weerstand tegen het algemene negatieve sentiment. Brazilië, Argentinië en Nigeria daarentegen sloten de periode af met een vlak resultaat, terwijl Rusland en Turkije ongeveer een half procent moesten prijsgeven. Op sectorniveau sloten de meeste beurssegmenten de maand af in negatief terrein. Alleen de infrastructuursector onderscheidde zich met een winst van circa één procent. Het rendement van EdR Emerging Crédit was licht negatief voor de klasse in dollar, maar lag opnieuw hoger dan dat van de markt. Algemeen gesproken zet de onzekerheid die momenteel de evolutie van de rentecurve in dollar kenmerkt een rem op het waardestijgingspotentieel van de markt. Het rendement van het fonds wordt echter nog steeds ondersteund door de blootstelling aan hoogrentende kredieten, met name uit Latijns-Amerika en Oekraïne, die aantrekkelijke waarderingen bieden. De duration bedraagt bijna 4 jaar en blijft dus defensief.Het externe klimaat blijft positief, mede dankzij de positieve trend voor grondstoffen en de groeivooruitzichten van de opkomende economieën. Dat biedt positieve rendementsvooruitzichten voor de middellange termijn.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/04/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,75 %

-1,20 %

-0,75 %

-1,20 %

1 jaar

5,31 %

2,83 %

5,31 %

2,83 %

3 jaar

34,77 %

14,64 %

10,44 %

4,65 %

5 jaar

28,52 %

21,58 %

5,14 %

3,98 %

Sinds oprichting

87,81 %

91,19 %

7,33 %

7,55 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

-0,75 %

-1,20 %

5,31 %

2,83 %

34,77 %

14,64 %

28,52 %

21,58 %

87,81 %

91,19 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

5,31 %

2,83 %

10,44 %

4,65 %

5,14 %

3,98 %

7,33 %

7,55 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
25/05/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
25/05/2009
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan CEMBI Broad
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1080015420
Nettovermogen (fonds)
441 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.